Duyurular

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü YYS Soru Formu Hk.


Bilindiği üzere 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin on dördüncü fıkrası "Birinci
fıkranın (a) bendinde yer alan soru formu Bakanlık internet sitesinde yayımlanan format kullanılarak
düzenlenir ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca güvenli elektronik imzalı
ibraz edilir." hükmünü amirdir.
Mevcut formda zaman zaman yaşanmakta olan çift imza sorunun giderilmesine yönelik olarak
güncellenen YYS Elektronik Soru Formu V3.3.1 Bakanlığımız internet sitesi
"https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler"
adresinde yayımlanmıştır.
Bu çerçevede, zaman kaybı yaşanmamasını teminen söz konusu güncel başvuru formunun
kullanılması hususunda,
Bilgilerini rica ederiz.

Copyright © 2022 SUTGEM | Tüm Hakları Saklıdır.